STADGAR 2016

för Lokal Utveckling Sollefteåbygden ideell förening

Antagna av årsmötet 2016-04-07

§ 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Lokal Utveckling Sollefteåbygden ideell förening, med säte i Sol.lefteå kommun, Västernorrlands län.

§ 2 Föreningens ändamålFöreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med det allmännyt.tiga ändamålet att främja, bedriva och samordna lokalt utvecklingsarbete i samarbete med olika parter i syfte att utveckla Sollefteåbygden.

§ 3 Föreningens medlemmar Till medlem kan antas sökande som förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Medlem kan vara organisat.ioner, lokala utvecklingsgrupper, företag och föreningar med verksamhet inom det geografiska området Sollefteå kommun. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den som styrelsen utser.

§ 4 Föreningens avgifter Årsavgiften bestäms vid årsmötet och ska vara betald före 31 maj. Medlem som fått inträde senast 30 september betalar hel avgift för inträdesåret. Medlem som fått in.träde senare under verksamhetsåret är befriad från avgift under inträdesåret.

§ 5 Styrelsen Styrelsemedlemmarna väljs med geografisk spridning. Styrelsen består av ordförande, som väljs på ett år, samt minst 4 och högst 8 övriga ledamöter. Det första året väljshälften på ett år och andra halvan på två år, därefter tvååriga mandat. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen är beslutsför när alla är kallade och minst hälften av ledamöterna är närvarande. Kallelse skall ske minst en vecka iförväg och inkludera dagordning. Beslut fattas genom enkel majoritet.

§ 6 Styrelsens arvode
Valberedningen föreslår eventuella arvoden och ersättningar till styrelsen vid årsmö.tet.

§ 7 Föreningens firma
Styrelsen utser föreningens firmatecknare.

§ 8 Verksamhetsår
Föreningens verksamhet och räkenskaper löper per kalenderår.

§ 9 RevisorerÅrsmötet väljer två revisorer och en revisorssuppleant för granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper.

§ 10 Räkenskaper och revision Styrelsen skall senast en månad innan årsmötet tillhandahålla revisorerna förening.ens räkenskaper, årsmötes-och styrelseprotokoll och övriga handlingar som reviso.rerna önskar ta del av. Revisorerna skall fortlöpande granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisions.berättelse senast två veckor före årsmötet.

§ 11 Valberedningen Valberedningen består av tre personer, varav en sammankallande. Avgående styrelse.ledamöter kan föreslås ingå i valberedningen. Valberedningens uppgift är att under året följa styrelsens arbete samt föreslå ordförande och ledamöter inom föreningen enligt årsmötets dagordning samt föreslå eventuella arvoden och ersättningar.

§ 12 ÅrsmöteFöreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte skall hållas senast före april månads utgång på den tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse skall ske med post eller e-post enligt medlemsregistret, senast tre veckor före årsmötet. Vidårsmötet skall följande punkter behandlas:

§ 13 Motioner
Motioner som medlem vill ska behandlas på ordinarie årsmöte, skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§ 14 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan utlysas efter beslut av styrelsen eller om revisorerna eller 25 % av medlemmarna så begär. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. För kallelse till extra årsmöte gäller samma regler som för årsmöte. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

§ 15 Beslut och rösträtt vid årsmöte Föreningens beslut vid årsmöte och extra årsmöte fattas genom enkel majoritet. Öp.pen omröstning tillämpas om inte sluten omröstning begärs. Personval sker alltid ge.nom sluten omröstning. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

§ 16 Uteslutning Medlem som inte inom 6 månader efter anmodan betalat in årsavgiften kan uteslutas genom beslut av styrelsen. Medlem som motarbetar föreningens namn och syfte kan uteslutas efter beslut av styrelsen.

§ 17 Ändring av stadgarFör stadgeändring krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett extra, och med minst två veckors mellanrum. Förslag om ändring av föreningens stadgar ska insändas till styrelsen skriftligen senast en månad innan stämma.

§ 18 Tolkning av stadgar Vid tvister eller tvekan om stadgarnas tolkning anlitas opartisk expertis.

§ 19 Upplösning av förening För upplösning av föreningen krävs beslut vid årsmöte med minst 2/3 majoritet av de röstande vid två på varandra följande årsmöten, varav ett extra. Vid föreningens upp.lösning skall dess behållna tillgångar användas enligt beslut vid årsmötet och i enighet med föreningens ändamål att främja lokalt utvecklingsarbete. Medlemmar har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare för stämman.

3. Fråga om stämman utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av röstlängd.

5. Fastställande av dagordning.

6. Styrelsens verksamhets-och ekonomisk berättelse.

7. Revisionsberättelse.

8. Fastställande av resultat-och balansräkning.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fastställande av medlemsavgift

11.Fastställande av arvoden och ersättningar.

12. Val av ordförande för ett år.

13. Val av övriga styrelseledamöter.

14. Val av revisorer samt revisorssuppleant

15. Val av valberedning

16. Av styrelsen hänskjutna frågor.

17. Inkomna motioner till årsstämman

18. Stämmans avslutande